لیست پنل‌ها

  • عنوان
  • تخفیف
  • قیمت
  • زمان
تازه‌های مکمل‌های تغذیه‌ای در دوران زندگی و بیماری‌هاسالن اصلی

تازه‌های مکمل‌های تغذیه‌ای در دوران زندگی و بیماری‌ها

۲۴ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰

شناسه این برنامه در سامانه آموزش مداوم ۱۸۰۰۵۷ هست، فراگیران در این کنفرانس با آخرین تازه‌های علمی در خصوص مکمل‌های تغذیه

تازه‌های ارتقای کیفیت فرآورده‌های طبیعی و سنتیسالن اصلی

تازه‌های ارتقای کیفیت فرآورده‌های طبیعی و سنتی

۲۴ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰

شناسه این برنامه در سامانه آموزش مداوم ۱۸۰۹۳۶ هست، فراگیران در این کنفرانس با آخرین تازه‌های علمی در فرمولاسیون فرآورده‌

تازه‌های مکمل‌های تغذیه‌ای در بیماری‌ها و شرایط ویژهسالن اصلی

تازه‌های مکمل‌های تغذیه‌ای در بیماری‌ها و شرایط ویژه

۲۵ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰

شناسه این برنامه در سامانه آموزش مداوم ۱۸۰۰۵۵ هست، در این کنفرانس فراگیران با آخرین تازه‌های علمی در خصوص مکمل‌های تغذیه

تازه‌های فرآورده‌های طبیعی و سنتی در درمان و تندرستیسالن اصلی

تازه‌های فرآورده‌های طبیعی و سنتی در درمان و تندرستی

۲۵ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰

شناسه این برنامه در سامانه آموزش مداوم ۱۸۰۹۳۵ هست، در این کنفرانس فراگیران با تازه‌هاي علمي در خصوص فرآورده‌هاي طبيعي، س

تازه‌های مکمل‌های تغذیه‌ای در ورزشسالن اصلی

تازه‌های مکمل‌های تغذیه‌ای در ورزش

۲۶ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰

شناسه این برنامه در سامانه آموزش مداوم ۱۸۰۰۵۶ هست، در این کنفرانس فراگیران با تازه‌هاي علمي در خصوص مكمل‌هاي ورزشي و تاز

تازه‌های نوین ارتقای کیفیت فرآورده‌های طبیعی، سنتی و داروهای گیاهیسالن اصلی

تازه‌های نوین ارتقای کیفیت فرآورده‌های طبیعی، سنتی و داروهای گیاهی

۲۶ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰

شناسه این برنامه در سامانه آموزش مداوم ۱۸۱۰۵۸ هست، در اين كنفرانس روش‌های کنترل کیفیت فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل‌ و

عمليات خوب ازمايشگاهی جی ال پی (1)هگمتانه

عمليات خوب ازمايشگاهی جی ال پی (۱)

۲۴ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۰۰ - ۱۲:۳۰

شناسه این برنامه در سامانه آموزش مداوم ۱۸۱۰۹۵ هست، عملیات خوب آزمایشگاهی و الزامات عمومی و مستندسازی در این کنفرانس بیان

آخرین یافته‌های تغذیه بالینی و تداخلات دارو و غذاهگمتانه

آخرین یافته‌های تغذیه بالینی و تداخلات دارو و غذا

۲۴ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰

شناسه این برنامه در سامانه آموزش مداوم ۱۸۱۰۳۰ هست، در این نشست وضعیت تغذیه بالینی در بیمارستان‌ها و تداخل دارو وغذا مور

عمليات خوب ازمايشگاهی جی ال پی (2)هگمتانه

عمليات خوب ازمايشگاهی جی ال پی (۲)

۲۵ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۰۰ - ۱۲:۳۰

شناسه این برنامه در سامانه آموزش مداوم ۱۸۱۰۹۵ هست، عملیات خوب آزمایشگاهی و الزامات عمومی و مستندسازی در این کنفرانس بیان

ارزیابی وضعیت تغذیه بالینی در بیمارستانهگمتانه

ارزیابی وضعیت تغذیه بالینی در بیمارستان

۲۵ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰

شناسه این برنامه در سامانه آموزش مداوم ۱۸۱۱۵۸ هست، در این کنفرانس فراگیران با غربالگری تغذیه بیماران بستری در بیمارستان