کمیته‌های رویداد

شورای سیاست گذاری
دکتر عباس کبریایی زاده
دکتر عباس کبریایی زادهرییس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی غذایی ايران
دکتر امیرحسین جمشیدی
دکتر امیرحسین جمشیدیرئیس دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر مهشید حائری زاده
دکتر مهشید حائری زادهمدیرکل اداره فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو
دکتر فرزاد شیدفر
دکتر فرزاد شیدفراستاد گروه علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
دکتر محمد ناصری
دکتر محمد ناصریدبیر سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی و غذایی ایران
دکتر جعفر میرفخرایی
دکتر جعفر میرفخراییرئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان داروها و فرآورده‌های گیاهان دارویی
دکتر سید امیر محمد مرتضویان
دکتر سید امیر محمد مرتضویانرئیس انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور