برنامه زمانی رویداد

روز اول۲۴ خرداد ۱۴۰۱
روز دوم۲۵ خرداد ۱۴۰۱
روز سوم۲۶ خرداد ۱۴۰۱
۰۹:۰۰۱۰:۰۰۱۱:۰۰۱۲:۰۰۱۳:۰۰۱۴:۰۰۱۵:۰۰۱۶:۰۰۱۷:۰۰
مراسم افتتاحیه
۰۹:۰۰ - ۱۱:۰۰سالن اصلی
تازه‌های مکمل‌های تغذیه‌ای در دوران زندگی و بیماری‌ها
۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰سالن اصلی
عمليات خوب ازمايشگاهی جی ال پی (۱)
۰۹:۰۰ - ۱۲:۳۰هگمتانه
تازه‌های ارتقای کیفیت فرآورده‌های طبیعی و سنتی
۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰سالن اصلی
آخرین یافته‌های تغذیه بالینی و تداخلات دارو و غذا
۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰هگمتانه