ارزیابی وضعیت تغذیه بالینی در بیمارستان
حداکثر 3 امتیاز بازآموزیچهارشنبه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰

ارزیابی وضعیت تغذیه بالینی در بیمارستان

شناسه این برنامه در سامانه آموزش مداوم ۱۸۱۱۵۸ هست، در این کنفرانس فراگیران با غربالگری تغذیه بیماران بستری در بیمارستان ( ارزیابی اولیه)، دستورالعمل و فرم ارزیابی تغذیه‌ای بیماران بستری بزرگسال در بیمارستان و ارزیابی تخصصی وضعیت تغذیه ای مراقبت بیماران بستری آشنا می‌شوند. حضور به صورت فیزیکی و حضور و غیاب در ابتدا و پایان این کنفرانس الزامی است

رایگان
ارزیابی وضعیت تغذیه بالینی در بیمارستان
سخنرانان
دکتر مرجان عجمی
دبیر پنلدکتر مرجان عجمیدانشیار علوم تغذیه دانشگاه شهید بهشتی
دکتر آرزو حقیقیان
دکتر آرزو حقیقیاناستادیار دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر غزاله اسلامیان
دکتر غزاله اسلامیاناستادیار دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه شهید بهشتی