آخرین یافته‌های تغذیه بالینی و تداخلات دارو و غذا
حداکثر 3 امتیاز بازآموزیسه‌شنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰

آخرین یافته‌های تغذیه بالینی و تداخلات دارو و غذا

شناسه این برنامه در سامانه آموزش مداوم ۱۸۱۰۳۰ هست، در این نشست وضعیت تغذیه بالینی در بیمارستان‌ها و تداخل دارو وغذا مورد ارزیابی قرار خواهد گرد و ارتقای دانش متخصصان و کارشناسان تغذیه فراگیران از اهداف این کنفرانس است. حضور به صورت فیزیکی و حضور و غیاب در ابتدا و پایان این کنفرانس الزامی است

رایگان
آخرین یافته‌های تغذیه بالینی و تداخلات دارو و غذا
سخنرانان
دکتر مرجان عجمی
دبیر پنلدکتر مرجان عجمیدانشیار علوم تغذیه دانشگاه شهید بهشتی
دکتر آرزو حقیقیان
دکتر آرزو حقیقیاناستادیار دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر غزاله اسلامیان
دکتر غزاله اسلامیاناستادیار دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه شهید بهشتی